شرایط عضویت در انجمن

۱) پر کردن فرم عضویت
۲) ارسال مدارک زیر:
----الف) کپی پروانه تأسیس و بهره برداری از وزارت صنایع
-----ب) کپی پروانه تأسیس از وزارت بهداشت
-----ج) کپی پروانه ساخت داروهای موجود
۳) واریز حق عضویت بحساب جاری 0105190349008 انجمن در بانک صادرات خرم شهرآرا کد 3067 - فکس فیش واریزی به انجمن 02188390173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بخشی از اعضاء انجمن در سال 94

-----------------------------------------
شرکت گل دارو *
شرکت باریچ اسانس*
شرکت زردبند*
شرکت ایران داروک*
شرکت دینه ایران*
شرکت سپید طب نیا*
شرکت نوتک فار*
شرکت داروسازی امین*
شرکت خرمان*
شرکت پورسینا*
شرکت رها*
شرکت اکسیر نانو سینا*
شرکت پارس گیتا دارو*
شرکت توسن دارو*
شرکت داروتدبیر پارس*
شرکت زیست تخمیر*
شرکت قطره حیات*


اعضاء انجمن در سال 93
-----------------------------------------
-----------------------------------------
شرکت گل دارو *
شرکت باریچ اسانس*
شرکت زردبند*
شرکت ایران داروک*
شرکت دینه ایران*
شرکت سپید طب نیا*
شرکت نوتک فار*
شرکت داروسازی امین*
شرکت خرمان*
شرکت پورسینا*
شرکت رها*
شرکت اکسیر نانو سینا*
شرکت البرز دارو*
شرکت پارس گیتا دارو*
شرکت توسن دارو*
شرکت جابربن حیان*
شرکت داروبرگ شرق *
شرکت داروتدبیر پارس*
شرکت زیست تخمیر*
شرکت قطره حیات*
شرکت کوشان فارمد*
شرکت مرهم سازان*
شرکت نوش داروی البرز*
شرکت ویتا آریا*
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اعضاء انجمن در سال 92

شرکت گل دارو
شرکت دینه ایران
شرکت طبیعت زنده
شرکت زردبند
شرکت باریچ اسانس
شرکت حکیم مومن تبریزی
شرکت طعم و عطر ماگنولیا
شرکت داروسازی امین
شرکت ایران داروک
شرکت پور سینا
شرکت هربی دارو
شرکت سپید طب نیا
شرکت رازک
شرکت بوعلی داروی قم
شرکت پارس ایمن دارو
شرکت اهورا دارو
شرکت نوتک فار
شرکت تولید دارو
شرکت یاس دارو
شرکت اکسیر گل سرخ
شرکت پارس گیتا دارو
شرکت سلامت پرمون امین
شرکت دارو پخش
شرکت گیاه اسانس
شرکت رز فارمد
شرکت کیش سایان
شرکت اکسیر آسیا
شرکت توسن دارو
شرکت ادیب اکسیر
شرکت رها
شرکت داروتدبیر پارس
شرکت شیراز داروی حافظ
شرکت آباگستر هوشمند
شرکت دارو درمان پارس

آخرین ویرایش: ۳۱ شهریور ۱۳۹۷